LU Latviešu valodas institūta darbinieku dalība 4. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos”

2016. gada 19.–21. oktobrī LU Latviešu valodas institūta darbinieki piedalījās Viļņas Universitātes un Lietuviešu valodas institūta rīkotajā 4. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos” (Transformations of Contemporary Baltic Languages and Dialect / Mūsdienu baltu valodu un izlokšņu transformācija), kas veltīta prof. A. Girdeņa 80. dzimšanas dienas atcerei.

Konferences darbs norisinājās divās plenārsēdēs (atklāšanas un noslēguma) un divās darba grupās – “Dialektoloģija, ģeolingvistika, akcentoloģija” un “Fonētika, fonoloģija, morfonoloģija”.

Vadošais pētnieks Juris Grigorjevs konferences atklāšanas plenārsēdē iepazīstināja klātesošos ar jaunākajiem atzinumiem latviešu valodas patskaņu pētīšanas jomā (Latvian vowels produced by informants of different age groups), kā arī vadīja fonētikas, fonoloģijas un morfonoloģijas jautājumiem veltītās darba grupas 2. sekcijas sēdi.

“Fonētikas, fonoloģijas, morfonoloģijas” darba grupā savu veikumu prezentēja institūta Gramatikas nodaļas darbinieces Inese Indričāne (Acoustic characteristics of the Latvian affricates pronounced by informants of different age groups (5-15, 16-39, 40-59, 60-80); Latviešu valodas troksneņu uztveres pilotpētījums [līdzautore Solveiga Čeirane, RSU]) un Jana Taperte (Acoustic properties of trill in Standard Latvian (data from speakers of different age groups)).

“Dialektoloģijas, ģeolingvistikas, akcentoloģijas” darba grupā institūta Dialektoloģijas nodaļas darbinieces Anna Stafecka (Noturīgais un mainīgais augšzemnieku dialekta Nautrēnu izloksnes fonētikā un morfoloģijā), Liene Markus-Narvila (Izlokšņu lietojums Lejaskurzemē 21. gadsimtā: sociolingvistiskais ieskats) un  Anete Daina (Ērģemes un Vijciema izloksnes leksika: stabilais un mainīgais) prezentēja institūtā īstenota LZP projekta „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts” darba gaitā apkopotos datus un atziņas par dažādu Latvijas izlokšņu iezīmēm 21. gs. runātāju valodā.Latvijas fonētiķi prof. Alekša Girdeņa piemiņas konferencē Viļņā, 2016. gads No kreisās puses: Dr. philol. Solveiga Čeirane, Dr. habil. philol. Dace Markus, Dr. philol. Juris Grigorjevs, Dr. philol. Maija Brēde, Dr. philol. Inese Indričāne


Latvijas fonētiķi prof. Alekša Girdeņa piemiņas konferencē Viļņā, 2016. gads (foto J.Jaroslavienė)
No kreisās puses: Dr. philol. Solveiga Čeirane, Dr. habil. philol. Dace Markus, Dr. philol. Juris Grigorjevs, Dr. philol. Maija Brēde, Dr. philol. Inese Indričāne


Latviešu valodas institūta dialektoloģes prof. Alekša Girdeņa piemiņas konferencē Viļņā, 2016. g. (foto L.Markus-Narvila) No kreisās puses: Mg. hum. Anete Daina, Dr. philol. Anna Stafecka, Dr. philol. Liene Markus-Narvila

Latviešu valodas institūta dialektoloģes prof. Alekša Girdeņa piemiņas konferencē Viļņā, 2016. gads (foto L.Markus-Narvila)
No kreisās puses: Mg. hum. Anete Daina, Dr. philol. Anna Stafecka, Dr. philol. Liene Markus-Narvila


Skat. arī sadaļu Galerijas

Programmaatpakaļ