Promocijas darba "Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un auditīvs raksturojums" aizstāvēšana

Šā gada 26. februārī Humanitāro zinātņu fakultātē notika Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā savu promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēja LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Inese INDRIČĀNE.

Promocijas darba aizstāvēšana

(foto no I. Indričānes privātā arhīva)


Tēma: Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un auditīvs raksturojums

Darba vadītājs: Dr. philol. Juris Grigorjevs

Recenzenti: Dr. habil. philol. Dace Markus, Dr. philol. Ilze Auziņa, Dr. philol. Dzintra Šulce.

Vieta: Rīga, Visvalža iela 4a, 402. telpa

Laiks: 26.02.2013. plkst. 15:00Skatīt informāciju arī LU mājaslapā: http://www.hzf.lu.lv/zinas/t/21121/.


atpakaļ