Nolikums

 


Ar LU Latviešu valodas institūta nolikumu var iepazīties šeit.

 

LU Latviešu valodas institūta nolikums apstiprināts ar LU Senāta 28.12.2015. lēmumu Nr. 252 un stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī. 

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ir LU akadēmiska pamatstruktūrvienība fundamentālu un lietišķu pētījumu organizēšanā valodniecībā. 

Institūts ir LU aģentūras „LU Latviešu valodas institūts” saistību, tiesību, finanšu un tradīciju pārņēmējs.

***

Ar šā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar LU Senāta 28.10.2013. lēmumu Nr. 278 apstiprinātais LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" nolikums.