Pašnovērtējuma ziņojumi


LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" pašnovērtējuma ziņojumi:


LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" pašnovērtējuma ziņojums (2012). (lejuplādēt pdf)

LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" pašnovērtējuma ziņojums (2006-2011). (lejuplādēt pdf)