Struktūra


Valodas vēstures un dialektoloģijas nodaļa (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
Onomastikas nodaļa (vad. Dr. philol. Sanda Rapa)
Latviešu valodas gramatikas nodaļa (vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)
Leksikoloģijas un leksikogrāfijas nodaļa
Sociolingvistikas nodaļa (vad. Dr. habil. philol. Ina Druviete)
Terminoloģijas nodaļa

Direkcija