Pētījumi (projekti)

Pētījumu projekti 2021. gadā

 

     


 • Jauna pieeja latviešu ģeolingvistiskajos pētījumos: atvērtie dati (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
 •  


Pētījumu projekti 2020. gadā

 

     

 • Valsts pētījumu programma „Latviešu valoda" (vad. Dr.habil.philol. Ina Druviete)
 • Valsts pētījumu programma "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (vad. Dr. philol. Sanita Bērziņa-Reinsone)
 • Lingvistiskie pētījumi 21. gadsimtā: Latvija Eiropas kontekstā (vad. Dr. philol. Sanda Rapa)

 • Jauna pieeja latviešu ģeolingvistiskajos pētījumos: atvērtie dati (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
 • Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/011, LU Nr. ESS2017/245, vad. Dr.philol. Solvita Pošeiko) [Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"] 


Pētījumu projekti 2019. gadā

 

     

 • Valsts pētījumu programma „Latviešu valoda" (vad. Dr.habil.philol. Ina Druviete)
 • Lingvistiskie pētījumi 21. gadsimtā: Latvija Eiropas kontekstā (vad. Dr.philol. Sanda Rapa)

 • Jauna pieeja latviešu ģeolingvistiskajos pētījumos: atvērtie dati (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
 • Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/011, LU Nr. ESS2017/245, vad. Dr.philol. Solvita Pošeiko) [Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"] 


Pētījumu projekti 2018. gadā

 • Valsts pētījumu programmas „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projekts Nr.3 „Latviešu valodas pētījumi 21.gadsimta zinātnes kontekstā" (vad. Dr.habil.philol. Ilga Jansone)
 • Jauna pieeja latviešu ģeolingvistiskajos pētījumos: atvērtie dati (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
 • Valsts pētījumu programma "Latviešu valoda" (vad. Dr. habil. philol. Ina Druviete)
 • Lingvistiskie pētījumi 21. gadsimtā: Latvija Eiropas kontekstā (vad. Dr.philol. Sanda Rapa)
 • Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/011, LU Nr. ESS2017/245, vad. Dr.philol. Solvita Pošeiko) [Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"] 


PostDok "Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva" paveiktais no 01.10.2017. līdz 31.12.2018. (PDF)

 

Pētījumu projekti 2017. gadā

 • LZP pētnieciskās sadarbības projekts „Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr.philol. Renāte Siliņa-Piņķe)
 • Lingvistiskie pētījumi 21. gadsimtā: Latvija Eiropas kontekstā (vad. Dr.philol. Sanda Rapa)
 • Latviešu valodas seno tekstu korpusa „SENIE" pāreja uz Unicode (LU, Nr. AAP2017/63, vad. Dr.philol. Anta Trumpa)
 • 4.starptautiskās zinātniskās konferences Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti un problēmas"(CRiPaP) organizēšana (LU, Nr. AAP2017/79, vad. Dr.philol. Juris Grigorjevs)
 • Aina Blinkena Caur vārdu birzi II" (LU, Nr. AAP2017/97, vad. Dr.habil.philol. Ilga Jansone) 
 • Kalnienas izloksnes vārdnīca" divos sējumos. (LU, Nr. AAP2017/126, vad. Dr.habil.philol. Ilga Jansone)

 
 • Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/011, LU Nr. ESS2017/245, vad. Dr.philol. Solvita Pošeiko) [Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"] 

 

Pētījumu projekti 2016. gadā

 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa)
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)
 • LZP pētnieciskās sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe)

 

 


LZP projektu rezultatīvie rādītāji 
atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes sēdē 2012.gada 28.novembrī 
(lēmums Nr.32-3-1) apstiprinātajai zinātnisko publikāciju klasifikācijai:

 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka) 2013-2015
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa) 2013-2015
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs) 2013-2015
 • LZP pētnieciskās sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe) 2014-2015

 Pētījumu projekti 2015. gadā

 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa)
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)
 • LZP pētnieciskās sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe)

 

Pētījumu projekti 2014. gadā

 • Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone) [Norises laiks: Janvāris - Aprīlis]
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa)
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)
 • LZP pētnieciskās sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe)
 • Valsts pētījumu programmas „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projekts Nr.3 „Latviešu valodas pētījumi 21.gadsimta zinātnes kontekstā" (vad. Dr.habil.philol. Ilga Jansone)

 

Pētījumu projekti 2013. gadā

 • Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone)
 • Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" valodniecības sadaļa (vad. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs)
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa)
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)

 Pētījumu projekti 2012. gadā

 • Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone)
 • Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" valodniecības sadaļa (vad. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs)
 • Latvijas Zinātnes padomes projekts "Latviešu valodas gramatika 1959-2009" (vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)
 • Latvijas Zinātnes padomes projekts "Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un fonētikas izpēte diahroniskā un areālā aspektā" (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)


 

Pētījumu projekti 2011. gadā

 • Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone)
 • Latvijas Zinātnes padomes  sadarbības projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" valodniecības sadaļa (vad. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs)
 • Latvijas Zinātnes padomes projekts "Latviešu valodas gramatika 1959-2009" (vad. Dr. habil. philol. Daina Nītiņa)
 • Latvijas Zinātnes padomes  projekts "Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un fonētikas izpēte diahroniskā un areālā aspektā" (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
 • Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone)
 • Latvijas Zinātnes padomes finansētā sadarbības projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" valodniecības sadaļa (vad. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs)