VPP projekts "Latviešu valoda"


       

Valsts pētījumu programmas projekts "LATVIEŠU VALODA" (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002, vad. Ina Druviete)

Projekta mērķis ir attīstīt cilvēkkapitālu, paplašināt zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību, valodas resursu digitalizāciju un analīzi, nodrošinot sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību, kā arī sniegt ieguldījumu izglītības un valodas apguves jomā un stiprināt valsts valodas lomu un funkcijas.

Projektā, atbilstoši programmas virsmērķim, projekta mērķim un definētajiem uzdevumiem tiks veikti pētījumi valodas ontoloģijas, sociolingvistikas (ieskaitot, valodas situācijas monitoringu), latviešu valodas gramatikas, leksikoloģijas un leksikogrāfijas (saskarē ar informācijas tehnoloģiju speciālistiem), Latvijas vietvārdu un personvārdu izpētes, latviešu terminoloģijas, latgalistikas jomās un lībiešu valodas leksikā un gramatikā, paplašinot zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību; izstrādāt un testēt elektroniskos valodas resursus (latviešu valodas vārdnīcas, lībiešu valodas datubāzi, latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku), kas veicinātu latviešu valodas un lībiešu valodas resursu pieejamību interneta vidē; izmantojot OPEN SCIENCE un OPEN DATA principus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību internetā un Latvijas un Eiropas publiskajās bibliotēkās; veicot plašus, intervijās un anketēšanā, kā arī tiešā saskarē ar valodas apguvējiem balstītus pētījumus, sniegt priekšlikumus par latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguves optimizāciju atbildīgajām ministrijām, mācību iestādēm, pedagogiem, vecākiem. 

Par VPP vizuālo identitāti skatīt šeit
PROJEKTA AKTUALITĀTES (2021, 20182020)

2021. gads

Janvāris

13. janvārī tiek publicēts 231 jauns "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcasšķirklis.

15. janvārī tiešsaistē (Zoom platformā) notiek LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras un LU Latviešu valodas institūta organizētais 11. starptautiskais zinātniskais seminārs "Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.-19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas", kurā ar referātiem piedalās arī projekta izpildītāji: R. Siliņa-Piņķe, S. Rapa, A. Trumpa, A. Frīdenberga un P. Vanags. 

22. janvārī darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē Zoom platformā) tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts). 

28.28. janvārī LaVI projekta izpildītāji I. Druviete, D. Liepa, I. Migla, E. Skrūzmane, A. Vulāne, E. Šmatova, A. E. Šmatovs, S. Ķauķīte piedalās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotajos XXXI Zinātniskajos lasījumos.


Februāris

22. februārī (Zoom platformā un Latviešu valodas institūta Facebook lapā) notiek akadēmiķa Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienaas atceres starptautiska zinātniska konference "Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām (Baltic onyms: from past to present)".


Marts

8. martā darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē Zoom platformā) tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


Aprīlis ----------------------------------------------------------------------------------------------

2018. gads
Decembris

3. decembrī Latvijas Universitāte paraksta līgumu ar Studiju un zinātnes administrāciju par VPP projekta "Latviešu valoda" īstenošanu.

2019. gads
Janvāris

9. janvārī LaVI seminārā tiekas Onomastikas pētījumu apakšprojekta izpildītāji (vad. S. Rapa).

11. janvārī HZF notiek starptautisks zinātnisks seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas". Ar prezentācijām uzstājas I. Jansone, A. Frīdenberga, A. Trumpa, P. Vanags.

15. janvārī LaVI darba plānu saskaņošanas seminārā tiekas Leksikogrāfijas un leksikoloģijas darba grupa (vad. I. Jansone). 

21. janvārī LaVI plānu saskaņošanas seminārā tiekas Reģionālistikas pētījumu darba grupa (vad. A. Vulāne).

24.25. janvārī LaVI projekta izpildītāji B. Bušmane, I. Druviete, D. Liepa, I. Migla, V. Požarnova, E. Skrūzmane, A. Stafecka, I. Štrausa, A. Vulāne piedalās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotajos "XXIX Zinātniskajos lasījumos".

30. janvārī LU notiek apakšprojektu vadītāju darba seminārs (vad. I. Druviete). Piedalās SZA Zinātnes projektu daļas vadītāja I. Paredne, kā arī projekta vadošā partnera (LU) un sadarbības partneru institūciju pārstāvji.


Februāris

14. februārī HZF LU 77. konferences ietvarā notiek apakšprojekta "Gramatika un tās saskarjomas: gramatikas enciklopēdiskā vārdnīca" (vad. A. Kalnača) sekcijas "Gramatika un valodas normēšana" darbs. Stenda referāts S. Ķauķītei.

15. februārī LaVI tiekas Leksikoloģijas un leksikogrāfijas darba grupa (vad. I. Jansone). Seminārā piedalās arī LU Matemātikas un informātikas institūta speciālisti.

21.22. februārī LZA norisinās starptautiska zinātniska konference "Vārds. Nozīme. Vārdnīca". 


Marts

7. martā LU notiek projekta "Latviešu valoda" atklāšanas konference. Darba kārtībā LR izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas uzruna, VPP "Latviešu valoda" stratēģiskās vadības padomes priekšsēdētājas Guntas Arājas uzruna, LZP vecākā eksperta Ingmāra Kreišmaņa ziņojums, projekta vadītājas Inas Druvietes ziņojums, apakšprojektu vadītāju ziņojumi. 

12. martā LaVI darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

18. martā HZF norisinās 55. Artura Ozola dienas konference "Valodas normas, to kodificēšana un iedzīvināšana", kur savus priekšlasījumus prezentēs projekta izpildītāji LaVI Dace Strelēvica-Ošiņa (Norma un lietojums: dažu interneta vietņu nosaukumi latviešu valodas vidē), Sandra Ūdre (Neoloģismu un arhaismu funkcionalitāte jaunākajos latgaliešu tekstos: lakuga.lv piemērs) un Pēteris Vanags (Īss priekšlasījums sapulcējušamies klātesošajiem" jeb ieskats kādas nenormatīvas formas vēsturē).

28.29. martā Šauļu Universitātē norisinās starpdisciplināra konference "Regions: vēsture, kultūra, valoda", kur ar referātu piedalās LaVI projekta izpildītāja Sanda Ūdre.


Aprīlis

8. aprīlī LaVI darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

12. aprīlī Ventspils Universitātē notiek 5. starptautiskā jauno lingvistu konference "Via scientiarum", kur ar prezentāciju piedalās LaVI projekta izpildītāja Vija Požarnova. 

25.26. aprīlī LU Lielajā aulā norisinās starptautiska zinātniska konference "Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150". Ar prezentācijām par Pētera Šmita ieguldījumu valodniecībā konferencē piedalās projekta vadītāja, vadošā pētniece Ina Druviete (Vispārīgās valodniecības jautājumi Pētera Šmita darbos) un vadošā pētniece Irēna Ilga Jansone (Pētera Šmita materiāli K. Mīlenbaha un J. Endzelīna "Latviešu valodas vārdnīcā").


Maijs

17. maijā LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā pētniecības ideju tirgus placī "Zināšanu agora" tēmā "Procesi" Zinātņu mājas zālē "Alfa" klātesošos ar projektu "Latviešu valoda" iepazīstinās tā vadītāja Ina Druviete. 

17. maijā Liepājas Universitātē norisinās 26. starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva". Ar prezentāciju piedalās LaVI projekta izpildītāja Zenta Liepa.

20. maijā LaVI darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

29. maijā Liepājas Universitātes mājaslapā projektu sadaļā publiskots apakšprojekta "Reģionālistika" (vad. Anna Vulāne) sagatavots ieskats Lejaskurzemes izlokšņu pētniecībā (PDF / sagat. L. Markus-Narvila, I. Ozola, L. Agruma, R. Kapeniece-Klauža).


Jūnijs

17. jūnijā HZF darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

26.29. jūnijā Gdaņskas Universitātē (Polija) norisinās 13. Baltijas studiju konference "Baltic Studies in Europe: Baltic Solidarity", kurā ar prezentāciju piedalās institūta pētniece D. Strelēvica-Ošiņa.


Jūlijs


Augusts

21.23. augustā Helsinku Universitātē norisinās onomastikas aktualitātēm veltīta starptautiska zinātniska konference "Personal Names and Cultural Reconstructions", kur ar referātiem piedalās pētniece Sanda Rapa, vadošā pētniece Laimute Balode, vadošā pētniece Renāte Siliņa-Piņķe, zinātniskā asistente Anna Elizabete Griķe.

26. augustā LaVI darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

26.27. augustā LU Lībiešu valodas institūtā (Kronvalda bulvāris 4) notiek zinātniska konference "Livonica 2019. Lībiešu valoda, vēsture un kultūra". Ar referātiem piedalās konferences rīcības komitejas priekšsēdētājs un vadošais pētnieks V. Ernštreits, vadošā pētniece I. Druviete, pētniece G. Kļava, vadošā pētniece R. Blumberga, pētnieks U. Balodis un pētniece D. Strelēvica-Ošiņa.


Septembris

10.13. septembrī Jekaterinburgas Valsts universitātē norisinās  IV starptautiskā zinātniskā konference "Etnolingvistika. Onomastika. etimoloģija" (Этнолингвистика. Ономастика. Этимология), kur ar prezentāciju par baltu - slāvu valodu sakariem un dažu latviešu valodas vārdu etimoloģiju piedalās vadošais pētnieks Igors Koškins.

11.13. septembrī Vācijā (Minstere) norisinās Vācu onomastu biedrības rīkotā starptautiskā zinātniskā konference "Bewegte Namen", kur savu referātu "Gesagt, gehört, geschrieben... Lettische Rufnamen in der schwedischen Hakenrevision von 1638" (Pateikti, sadzirdēti, uzrakstīti... Latviešu priekšvārdi 1638.gada zviedru arklu revīzijā) prezentē vadošā pētniece Renāte Siliņa-Piņķe. 

23. septembrī LaVI darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


Oktobris

3. oktobrī Lietuviešu valodas institūtā (Viļņa) 26. starptautiskajā zinātniskajā J. Jablonska konferencē "Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige" ar referātu piedalās Santa Jērāne.

10. oktobrī LaVI notiek zinātnisks seminārs "Novitātes valodniecībā: pētījumi VPP un LZP projektos", kur ar projekta "Latviešu valoda" aktualitātēm klātesošos iepazīstina apakšprojektu vadītājas Anna Vulāne, Irēna Ilga Jansone un Anta Trumpa.

17. oktobrī RTU (Kronvalda bulvāris 1) norisinās Rīgas Tehniskās universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konferences sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes", kur ar referātiem uzstājas Arturs Eduards Šmatovs (Pāreja uz mācībām valsts valodā: ieskats interneta publikācijās), Šmatova Evija un Vulāne Anna (kopreferāts par latgaliešu rakstu valodu mūsdienu skolā: ieskats interneta publikācijās). 

18. oktobrī Paula Stradiņa skolā (Viesīte) ar mērķi apzināt Latvijas vietvārdu daudzveidību tiek rīkota "Vietvārdu diena", kur piedalās onomastikas pētījumu apakšprojekta pētniece Sanda Rapa.

24. oktobrī Liepājas Universitātē notiek Liepājas Universitātes 4. konference "Piemares ļaudis un likteņi". Referē arī LU Latviešu valodas institūta pētnieces B. Bušmane un L. Markus-Narvila.

28. oktobrī LaVI darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


Novembris

7.8. novembrī Lietuviešu valodas institūtā (Viļņa) norisinās 4. starptautiskā zinātniskā A. Vanagam veltītā konference "Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose", kur savus referātus prezentē I. Jansone, A. Trumpa, R. Kvašyte.

24. novembrī LaVI darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

28.29. novembrī Liepājas Universitātē norisinās 24. starptautiskā zinātniskā konference "Vārds un tā pētīšanas aspekti".


Decembris

17. decembrī LaVI darba seminārā tiekas "Latvijas vietvārdu vārdnīcas" izstrādātāju darba grupa (vad. Sanda Rapa).


2020. gads
Janvāris

9. janvārī LU Matemātikas un informātikas institūtā (Raiņa bulvāris 29) tiekas Leksikoloģijas un leksikogrāfijas (MLVV izstrāde) darba grupa (vad. I. Jansone). Darba plānā LU MII speciālistu izveidotās jaunās elektroniskās platformas prezentācija un turpmāko darba uzdevumu saskaņošana.

17. janvārī LU Humanitāro zinātņu fakultātē norisinās 10. starptautiskais zinātniskais seminārs "Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas".

30.31. janvārī Daugavpils Universitātē norisinās starptautiska zinātniska konference "XXX Zinātniskie lasījumi". Konferencē referātus par aktuālām projekta tēmām prezentē Ina Druviete, Brigita Bušmane, Veronika Dundure, Kristīne Gailuma, Anna Elizabete Griķe, Sintija Ķauķīte, Dite Liepa, Zenta Liepa, Sanda Rapa, Anna Stafecka, Ilze Štrausa, Anna Vulāne.


Februāris

3. februārī LaVI darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

20.21. februārī Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiek akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference "Valoda sabiedrībā". Ar prezentācijām uzstājas Latviešu valodas institūta darbinieki Ina Druviete, Dite Liepa, Sintija Ķauķīte, Santa Jērāne, Igors Koškins, Regina Kvašyte, Dace Strelēvica-Ošiņa, arī Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits, Gunta Kļava, Uldis Ivars Jānis Balodis un Milda Dalidenaite.


Marts

2. martā LaVI darba seminārā tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

19. un 20. martā HZF notiks 56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference "Gramatika un valodas apguve" (programma). PĀRCELTS uz 2021. gada martu.


Aprīlis

9., 15. un 29. aprīlī darba semināros (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


Maijs

18. maijā darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


Jūnijs

3. jūnijā notiek VPP "Latviešu valoda" vidusposma konference Microsoft Teams platformā.
(Pieteikšanās visiem interesentiem līdz 1.jūnijam, aizpildot anketu LU mājaslapā.)


8. jūnijā darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) plāno tikties "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


16. jūnijā Neatkarīgajā Rīta Avīzē publicēts ziņojums par programmas "Latviešu valoda" apakšprojektos iecerēto un atskats uz programmas vidusposmā paveikto (nra.lv).

29. jūnijā darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


Septembris

7. septembrī darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


Oktobris

7.9. oktobrī notiks XIII Starptautiskais Baltistu kongress "Baltu valodas laikā un telpā". PĀRCELTS uz 2021. gada 13.16. oktobri.

20. oktobrī Gaiķu tautas namā ar mērķi apzināt Latvijas vietvārdu daudzveidību rīkota ikgadējā „Vietvārdu diena", kurā piedalās onomastikas pētījumu apakšprojekta darba grupa (S. Rapa, A. Ozola, A. Trumpa, G. Arnava); Skrundas TV.

27. oktobrī darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas „Latvijas vietvārdu vārdnīcas" izstrādātāju darba grupa (vad. Sanda Rapa).

29. oktobrī darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


Novembris

26.27. novembrī (Microsoft Teams) norisinās Liepājas Universitātes rīkotā 25. starptautiskā zinātniskā konference "Vārds un tā pētīšanas aspekti".


Decembris

2. decembrī darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

 

16. decembrī darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).


 Projekta aktualitāšu atspoguļojums LU sadarbības partneru mājaslapās
           
                         
                 
LU Humanitāro zinātņu fakultāte - https://www.hzf.lu.lv/petnieciba/aktualie-projekti/   un https://www.facebook.com/LUHZF/