Žurnāls Linguistica Lettica


LINGUISTICA LETTICA 

Zinātniskais žurnāls Linguistica Lettica, ko ik gadu izdod Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, iznāk kopš 1997. gada, un tajā savus pētījumus publicē ne tikai baltu valodnieki, bet arī citu vispārīgās valodniecības nozaru pārstāvji, piedāvājot aktuālu problēmu un metožu izpēti.  

Žurnālā Linguistica Lettica tiek publicēti oriģināli atzītu pētnieku un jauno zinātnieku sinhroniskās un diahroniskās valodniecības pētījumi latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, franču un vācu valodā, kā arī pārskata raksti par baltu valodniecības aktualitātēm. Žurnālā ik gadu tiek ievietota arī pilna latviešu valodniecības bibliogrāfija.

Žurnālā tiek pieņemti tikai iepriekš nepublicēti raksti. Tos rediģē starptautiska redakcijas kolēģija, kuru veido Latvijas, Austrālijas, Igaunijas, Somijas un Šveices pārstāvji. Katru rakstu izvērtē divi redaktori  gan latviešu, gan ārzemju pārstāvis. Žurnālā publicēto pētījumu autortiesības pieder rakstu autoriem un LU Latviešu valodas institūtam. Citējot un pārpublicējot atsauce obligāta.

ISSN 1407-1932
Index Copernicus International

Rakstu iesniegšanas termiņš Linguistica Lettica 28   2020. gada 1. maijs.

Redakcijas adrese: Akadēmijas laukums 1, 902./903. kab., Rīga, LV-1050

Tālr. (+371) 67227696, e-pasts: linguisticalettica@gmail.com

 

RAKSTU NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS 


PUBLICĒŠANĀS ĒTIKA

Autoru pienākumi

Autoriem jāiesniedz raksti, kas ir pilnībā oriģināli pētījumi un ko nav paredzēts publicēt citā izdevumā. Autoriem jāievēro rakstu noformēšanas vadlīnijas, kas pieejamas žurnāla mājaslapā, un pirms raksta iesniegšanas jāpārliecinās, ka tas uzrakstīts labā zinātniskā valodā bez acīmredzamām korektūras kļūdām. Autoru pienākums ir sniegt atsauces uz visiem rakstā izmantotajiem avotiem. Plaģiātisms ir pilnā mērā neētisks un nav pieļaujams. Manuskripta autorība ietver tikai tos autorus, kas ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu raksta izveidē. Autoriem jāiesniedz pārstrādāts raksts, pamatojoties uz recenzenta norādījumiem. Izlabotais raksts jāiesniedz žurnāla redakcijai norādītajā laikā.

Recenzenta pienākumi

Visi iesniegtie raksti tiek anonīmi vērtēti. Jebkurš iesniegtais raksts uzskatāms par konfidenciālu dokumentu. Recenzēšanai jābūt objektīvai. Recenzentiem jāpārbauda, vai rakstā ir sniegtas atsauces uz visiem izmantotajiem avotiem. Ja recenzents nav pārliecināts par savu kompetenci raksta recenzēšanā, viņš par to ziņo redaktoram, lai tiktu nozīmēts cits recenzents. Recenzents sadarbojas ar žurnāla atbildīgo redaktoru - recenzentam jāziņo atbildīgajam redaktoram par plaģiātisma pazīmēm. Konkrēta zinātniska informācija un idejas, kas tieši izriet no recenzējamā raksta, jātur noslēpumā, un tās nedrīkst tik izmantotas personiskiem mērķiem.

Redaktora pienākumi

Redakcijas kolēģiju veido atzīti nozares eksperti. Atbildīgais redaktors pieņem lēmumu, kurš no iesniegtajiem rakstiem noteikti jāpublicē, balstoties recenzentu atzinumā. Jebkurš iesniegtais raksts uzskatāms par konfidenciālu dokumentu (tas nedrīkst tikt rādīts vai apspriests ar citiem nozares ekspertiem, izņemot oficiālos recenzentus). Atbildīgais redaktors drīkst ļaut publicēt tikai recenzētus un vismaz divu recenzentu akceptētus rakstus  redaktors nodrošina, ka raksti tiek recenzēti anonīmi un ka rakstu publicēšanā tiek ievērota objektivitāte un lēmums par raksta publicēšanu tiek pieņemts, balstoties vienīgi raksta saturā. Ja recenzijās izteikti diametrāli pretēji viedokļi, redaktors piesaista trešo recenzentu.

Anonīmās recenzēšanas process

Visi žurnālam "Linguistica Lettica" iesniegtie raksti tiek anonīmi recenzēti. Autori iesniedz rakstu LU Latviešu valodas institūtam, sūtot to pa e-pastu linguisticalettica@gmail.com. Raksti pēc saņemšanas tiek nosūtīti atbildīgajam redaktoram sākotnējam novērtējumam, vai raksts atbilst žurnāla specifikai. Ja raksts neatbilst žurnāla tēmu lokam, tas nekavējoties tiek nosūtīts atpakaļ autoram. Ja manuskripts ir pieņemams, atbildīgais redaktors to nosūta tālāk vismaz diviem recenzentiem. Recenzentus izvēlas atbildīgais redaktors, un tiem jābūt ekspertiem savā un raksta jomā (jābūt publicētiem vismaz trim rakstiem par attiecīgo tēmu). Recenzents recenzē rakstu, aizpildot žurnāla "Linguistica Lettica" recenzijas veidlapu. Pamatojoties uz recenziju, atbildīgais redaktors lemj, vai raksts ir pieņemams bez labojumiem, ar labojumiem vai nav pieņemams. Ja rakstam nepieciešami labojumi, autoram tiek dots noteikts laiks to veikšanai. Laboto manuskriptu izvērtē atbildīgais redaktors, kurš dod galējo atļauju raksta publicēšanai.

Publicēšanās ētika

Visi iesniegtie raksti tiek izvērtēti stingrā anonīmās recenzēšanas procesā, to vērtē vismaz divi Latvijas un ārvalstu recenzenti. Žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem ir pienākums ievērot publicēšanās ētiku  žurnāla redakcijas atbildība ir novērst publicēšanās ētikas pārkāpumus. Žurnāla redakcijas kolēģija pārbauda visu iesniegto rakstu oriģinalitāti. Rakstu autoriem jāizvairās no datu izdomāšanas (pētnieks neveic konkrētu datu pētījumu, bet pats izdomā datus), datu pārgrozīšanas (pētnieks veic pētījumu, bet datus ir sagrozījis), plaģiātisma (pētnieks ir pārņēmis citā rakstā publicētas idejas vai tekstu bez atsaukšanās uz to), daudzkārtējas iesniegšanas (pētnieks iesniedzis manuskriptu vairāk nekā viena žurnāla redakcijām). Atteiktie raksti netiek vēlreiz pieņemti un sūtīti recenzentiem. Vadlīnijas žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem ir balstītas COPE Code of Conduct for Journal Editors.

Autortiesības

Žurnālā "Linguistica Lettica" publicēto rakstu autortiesības un tajos radītais intelektuālais īpašums pieder rakstu autoriem, bet žurnāla redakcijai ir tiesības publicēt un izplatīt rakstus drukātā formā (rakstu kopsavilkumi tiek publicēti brīvi pieejamā formā žurnāla mājaslapā). Autori, iesniedzot savu manuskriptu žurnāla redakcijai, pieņem nosacījumus, kas LU Latviešu valodas institūtam dod tiesības ar autora piekrišanu pārpublicēt, reproducēt, izplatīt rakstu un radīt tā dažādas adaptācijas. Ja autors pats vēlas pārpublicēt rakstu citā žurnālā vai izdevumā, tam jāsaņem rakstiska atļauja no žurnāla redakcijas.

Visi žurnāla "Linguistica Lettica" raksti ir brīvi pieejami printētos izdevumos (katra numura saturs un kopsavilkumi ir brīvi pieejami tiešsaistē žurnāla mājaslapā www.lulavi.lv/linguisticalettica). Rakstu pilnās versijas tiek izsūtītas lasītājiem pēc pieprasījuma, to sūtot uz e-pastu linguisticalettica@gmail.com.

Arhivēšana

LU Latviešu valodas institūtam ir vienošanās ar Latvijas Universitāti par elektronisko materiālu arhivēšanu institūta mājaslapā. Katra žurnāla sējuma drukātie izdevumi tiek nosūtīt un glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, LU bibliotēkā, LU Akadēmiskajā bibliotēkā un Kongresa bibliotēkā (ASV).

Īpašumtiesības un vadība

Žurnāls "Linguistica Lettica" pieder LU Latviešu valodas institūtam, kurš to vada, koordinē un publicē.

Mājaslapa

Žurnāla "Linguistica Lettica" mājaslapa (www.lulavi.lv/linguisticalettica) ir veidota kā LU Latviešu valodas institūta mājaslapas apakšsadaļa.

Žurnāla nosaukums

Žurnāla "Linguistica Lettica" ("Latviešu valodniecība") latīņu nosaukums ir savā nozarē unikāls un atspoguļo galveno žurnāla jomu un mērķi.


***

Visi žurnāla "Linguistica Lettica" numuri tiks ievietoti Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā

 

Linguistica Lettica, 27. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2019, 200 lpp.

Satura rādītājs


***

Linguistica Lettica, 26. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija), Ilga Jansone (Latvija), Daiva Sinkevičūte-Villanueva-Svensone, Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 488 lpp. 

Satura rādītājs

Kopsavilkumi


***

Linguistica Lettica 25. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija), Ilga Jansone (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija).  Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 446 lpp. 

Satura rādītājs

Kopsavilkumi

 

***


Linguistica Lettica 24. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 384 lpp.

Satura rādītājs

Kopsavilkumi

 

***


LiLe23

Linguistica Lettica 23. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 432.


Satura rādītājs

Kopsavilkumi

 

***


Priekšvāks LL22

Linguistica Lettica 22. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Dzintra Bonda (ASV), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Linda Šokija (Lielbritānija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 400.

 

Satura rādītājs


***

LL_21

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 21. laidiens. Redakcijas kolēģija: Aleksejs Andronovs (Sanktpēterburga), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (atbildīgais redaktors), Ina Druviete, Trevors Fennels (Austrālija), Ilga Jansone, Daina Nītiņa, Anna Stafecka, Agris Timuška, Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Šveice), Andrejs Veisbergs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 304.

 

Satura rādītājs***

Linguistica Lettica 20

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 20. laidiens. Redakcijas kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (atbildīgais redaktors), Ina Druviete, Trevors Fennels (Austrālija), Ilga Jansone, Daina Nītiņa, Anna Stafecka, Agris Timuška, Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Šveice), Andrejs Veisbergs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 352.

Satura rādītājs

***

Linguistica Lettica 19

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 19. laidiens. Redakcijas kolēģija: Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs, Ina Druviete, Trevors Fennels (Austrālija), Ilga Jansone (atbildīgā redaktore), Daina Nītiņa, Valentīna Skujiņa, Anna Stafecka, Agris Timuška, Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Šveice), Andrejs Veisbergs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010, 376. 

(lejuplādēt pdf)

***

LL_18

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 18. laidiens. Redakcijas kolēģija: Laimute Balode, Andrejs Bankavs, Ojārs Bušs, Ina Druviete, Aksels Holvuts, Ilga Jansone (atbildīgā redaktore), Baiba Kangare, Daina Nītiņa, Agris Timuška, Jānis Valdmanis, Andrejs Veisbergs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 238.

(lejuplādēt pdf)

Redakcijas adrese: Akadēmijas lauk. 1, 902./903. kab., Rīga, LV-1050.

Tālr. (+371) 67227696, e-pasts: latv@lza.lv